سوره ی فاتحه: در زمان خاص اگر شخصی آن را بخواند خداوند او را به آرزوی مادی و معنوی می رساند  از بسیاری بلایا و مصائب نجات می یابد. و اگر کسی موقع خواب 7 بار بخواند، غیرازمرگ همه چیزاومحافظت می شود.

سوره بقره : اگر کسی به خواندن این سوره ادامه دهد، از هر گونه سحر و جادو و نظر بد محافظت می شود.
 سوره ی آل عمران . هر کسی این سوره را یک بار بخواند از وام و دین بنده رهایی می یابد و خداوند از جایی که انتظار آن را ندارد، خرج حاصل می شود. 
 

سوره ی نساء. اگر خوانده شود در تربیت بچه های تا ثیر دارد که با غیرت تربیت می شوند. زندگی خوشبخت نصیبشان می شود. خداوند آنان را موفق می کند 
 

سوره ی مائده. هر کسی این سوره را 40 بار بخواند خداوند متعال مال و ثروت فراوان نصیب او می کند.
 سوره ی انعام . اگر این سوره را 41 بار بخواند کارهایش رو به راه می شود. خداوند او را از شر دشمن حفظ می کند. 

 سوره ی اعراف. هر کس این سوره را مدام بخواند از عذاب آخرت نجات می یابد. 
 

سوره ی انفال. اگر یک نفر زندانی این سوره را 7 بار بخواند خداوند او را، از هر گونه شری نجات می دهد. 
 

سوره ی توبه. هر کس 17 بار این سوره را بخواند آرزوهایش را خداوند براورده می کند. از شر دزدان و افراد شرور نیز حفظ می شود. 
 

سوره ی یونس. اگر هر کس این سوره را بخواند، خداوند غم و غصه را از او زائل می کند و محبت انسان ها را جلب می کند. 

 سوره ی رعد. هر کس این سوره ی جلیله را بخواند هم خودش و هم بچه هایش از شر اجنه ایمن می شوند و هر گونه حالت ترس از آنان زائل می شود.

سوره ی ابراهیم. هر کس این سوره را 7 بار بخواند از مضرات دشمن رها می شود و رضای پدر ومادر خود را بدست می آورد.

سوره ی هجر. هر کس 3 بار بخواند، خداوند معاملات او را با برکت می کند.
سوره ی نحل. هر کس 100 بار بخواند خداوند او را به مقصود خود می رساند.
 سوره ی اسرا. هر کس 7 بار بخواند، خداوند او را از حسودان و اهل فتنه حفظ می کند. کودکان زبان باز می کنند و سبب سخن فصیح می شود.
سوره ی کهف. هر کس روز جمعه این سوره را یک بار بخواند، تا جمعه ی آینده از همه بلایا محافظت می شود. از فتنه آخرالزمان و شر دجال نیز خلاص می شود. پیوسته قرین صحت و عافیت می شود.
سوره ی مریم. هر کس این سوره را 41 بار بخواند خداوند متعال روزی او را زیاد می کند و از فقر نجات می دهد.
سوره ی طه. هر دختری 41 بار بخواند قسمت پسر خواهد شد.
سوره ی انبیاء. هر کس 70 بار بخواند از بلایای علنی و مخفی ایمن می شود. خداوند به او اولاد صالح عطا می کند.
سوره ی حج. هر کس به خواندن این سوره ادامه دهد، خداوند از هول قیامت او را ایمن می سازد و هنگام مرگ روح او به آسانی قبض می شود.
سوره ی مومنین. هر کس به خواندن این سوره ادامه دهد خداوند او را به صلاح می آورد و به راه راست هدایت می کند.
سوره ی نور. هر کس به قرائت این سوره ی جلیله ادامه دهد، ایمانش در قلب ثابت می شود و خداوند او را از وسوسه ی شیطان در امان نگه می دارد.
سوره ی فرقان. اگر این سوره ی جلیله 7 بار بخواند، از شر دشمن ایمن می شود و خداوند او را از راه بد حفظ می کند.
 سوره ی شعرا. اگر این سوره ی جلیله را 7 بار بخواند محبت هر کس را به اذن خداوند متعال جلب می کند و با هر کس به خوبی رفتار می کند.
سوره ی نحل. هر کس این سوره ی جلیله را بخواند خداوند متعال از کلیه شر و بدی و ظلم و ستم او را محافظت می کند.
 سوره ی قصاص. اگر هر کس این سوره را 7 بار بخواند خداوند او را از بلای سخت و شر نجات می دهد.
سوره ی عنکبوت. هر کس این سوره ی جلیله را بر روی آب بخواند به لطف خدای متعال فراموش کاری از وی زایل می شود و حافظه اش قوی می گردد.
 سوره ی روم. هنگام قرائت این سوره ی جلیله خداوند متعال اردوی مسلمین را مظفر می گرداند و دشمن را مغلوب می گرداند.
 سوره ی لقمان. هر کس 7 بار این سوره ی جلیله را بخواند همه ی درد های شکم او بهبود می یابد.
سوره ی سجده. هرکس این سوره را بخواند و بنویسد و در داخل شیشه قرار دهد ودرب شیشه را محکم ببندد ودر خانه ای بگذارد به اذن خداوند در آن خانه نه حریق اتفاق می افتد ونه دزد و سارق به آن خانه می آید.
 سوره ی احزاب. هر کس این سوره ی جلیله را 70 بار بخواند خداوند متعال شغل وکسب و کار او را پر برکت می کند و خداوند در کارهای او رفاه ایجاد می کند.
سوره ی سبا. هر کس 70 بار این سوره ی جلیله را بخواند خداوند متعال او را از تنگی مهمی نجات می دهد.
سوره ی فاطر. هر کس این سوره ی جلیله را بخواند از شر اجنه و شیاطین نجات یافته خداوند به عمر او برکت می دهد.
 سوره ی یس. هر کس این سوره ی جلیله را 70 بار بخواند بر روی او در های خیر باز می شود واگر بر آب و گلاب بخواند و آب را بنوشد، خداوند متعال قلب او را پر نور می سازد واز هر گونه درد نجاتش می دهد.
 سوره ی صافات. هر کس این سوره ی جلیله را 78 بار بخواند خداوند متعال رزق اورا افزایش می دهد .
 سوره ی صاد. هر کس این سوره ی جلیله را بخواند خداوند متعال اورا از شر شیطان رها می سازد .
 سوره ی زمرد. هر کس این سوره ی جلیله را بخواند خداوند متعال او را عزیز و مکرم می سازد.
 سوره ی مومن. هر کس این سوره ی جلیله را 7 بار بخواند، خداوند متعال احتیاجات او را برآورده می کند.(رفاه احسان می کند .)
سوره ی فضیلت. هر کس این سوره ی جلیله را بخواند از شر سارقان نجات می یابد.
سوره ی شوری. هر کس این سوره ی جلیله را 33 بار بخواند خداوند او را از شر دشمنان حفظ می کند.
سوره ی زخرف. هر کس این سوره ی جلیله را بخواند قلب او از وسوسه شیطان دور می شود.
سوره دخان.هرکس این سوره را بخواند، محبت هر شخص نصیب او میشود .
سوره ی جاثیه . هرکس هنگام سفر این سوره ی جلیله را 40بار بخواند خداوند متعال سفر اورا بر او راحت میگرداند وبه سلامت بر میگردد.
سوره ی احقاف . هرکس این سوره ی جلیله را بنویسد و بخواند هر جا بگذر د به اذن خداوند آن مکان از شر حشرات موذی وبیماری های مضر نجات می یابد.
سوره محمد(ص) . هرکس این سوره را 41بار در روز بخواند خداوند سربازان مسلمین را مظفر میگرداند.
سوره ی فتح. هرکس این سوره جلیله را 41بار بخواند کارهایش روبه راه میشود.
سوره ی حجرات. . هرکس این سوره جلیله را 7 باربخواند خداوند متعال او را از بیماری ها نجات میدهد وبه صحت وعافیت سوق میدهد.
سوره ی کاف. . هرکس این سوره جلیله را 3بار بخواند چشمش روشن می شود وبه سعادت میرسد.
سوره ی زیارات .اگر این سوره ی جلیله را در اثناء قحطی 70بار بخواند خداوند متعال فراوانی و ارزاقی نصیب میکند.
سوره ی طور . هرکس این سوره جلیله را 3بار بخواند خداوند متعال به مریض شفا میدهد ومیان زن و شوهر الفت و محبت ایجاد میشود.
سوره ی نجم . . هرکس این سوره جلیله را 21 بار بخواند به مقاصد خود میرسد.
سوره قمر . هرکس این سوره جلیله را بخواند از ترس نجات میابد.
سوره ی الرحمان . هرکس این سوره جلیله را بخواند ، از شر اجنه نجات میابد .
سوره ی واقعه. هرکس این سوره جلیله را بخواند به او فراوانی نصیب میشود.
سوره ی حدید. هرکس این سوره جلیله را70 بار بخواند خداوند کارهای او را روبه راه میکند .
سوره ی مجادله. هرکس این سوره جلیله را3 بار برروی یک مشت خاک بخواند وبرروی دشمن پخش کند ، دشمن را شکست خواهد داد.
سوره ی حشر. هرکس این سوره جلیله را 3 بار بخواند به آرزوهای خود میرسد.
سوره ی ممتحنه. هرکس این سوره جلیله را بخواند نفاق و کینه از او دور میشود.
سوره ی صف . هرکس این سوره جلیله را3بار بخواند ازمضرات دشمن در امان میماند.
سوره ی جمعه. هرکس این سوره جلیله را بخواند خداوند به او صلح احسان میکند.
سوره ی منافقین . هرکس این سوره جلیله را 100بار بخواند از حاسدان و اهل فتنه نجات مییابد.
سوره ی تغابن. هرکس این سوره جلیله را7 بار بخواند خداوند دفینه های اورا حفظ میکند .
سوره ی طلاق . هرکس این سوره جلیله را 7بار بخواند خداوند او را ازشر عورت حفظ میکند و میتواند راحت به احکام شرع عامل میشود و ثروت مند گردد.
سوره ی ترحیم . هرکس این سوره جلیله را بخواند خداوند زندگی خوب نصیب او و خا نواده اش میکند.
سوره ی ملک . هرکس این سوره جلیله را 7 بار بخواند از بلایا در امان میماند . اگر صبح وشام بخواند ، از عذاب کبیر رها میشود.
سوره ی قلم. هرکس این سوره جلیله را 10بار بخواند خداوند او را ازنظر بد حفظ میکند .
سوره ی الحاقه. هرکس این سوره جلیله را بخواند از شر دشمن نجات میابد.
سوره ی معارج . هرکس این سوره جلیله را 10بار بخواند از هول قیامت در امان میماند.
سوره ی نوح . هرکس این سوره جلیله را 2بار بخواند دشمنش مغلوب می شود.
سوره ی جن. هرکس این سوره جلیله را 7بار بخواند از شر اجنه، سخن بد و نظر بد محافظت می شود. کودکان نیز از ترس و واحمه در امان می ماند.
سوره ی مزمل. هرکس این سوره جلیله را شبانگاه در مقابل کودکی بخوانند ، اصلا نمی ترسد.
سوره ی مدثر . اگر این سوره جلیله مرتب خوانده شود آدمی از شر شیطان در امان میماند.
سوره ی قیامه. اگر کسی این سوره جلیله را بخواند از هول قیامت در امان میماند.
سوره ی دهر . اگر کسی این سوره جلیله 7 بارخوانده شود خداوند شخص را از هرگونه شر وبلا محافظت میکند.
سوره ی مرسلات . اگر کسی این سوره جلیله را مرتب بخواند از همه ی افتراها در امان میماند .
سوره ی نبأ. اگر کسی این سوره جلیله را بعد از ظهر بخواند از افتراها در امان میماند.
سوره ی نازعات . اگر کسی این سوره جلیله را مدام بخواند خداوند مرگ او را آسان میکند.
سوره ی عبس . اگر کسی این سوره جلیله را بخواند وبه آرزوهای مشروع خود دست پیدا میکند.
سوره ی تکویر. اگر کسی این سوره جلیله را 7 باربخواند خداوند توبه اورا قبول میکند.
سوره ی انفطار . اگر کسی این سوره جلیله را7 بار بخواند سودش میشود .
سوره ی مطففین . اگر کسی این سوره جلیله را 7 بار بخواند سود وتجارت شخص بهتر میشود.
سوره ی انشقاق . اگرزن هنگام زایمان این سوره را بخواند درد زایمان او اندک میشود .
سوره ی بروج. اگر کسی این سوره جلیله را 21 بار بخواند از شر دشمن در امان میماند.


درباره

به انتظار تو نشستن ،خطای ماست...
به انتظار تو باید ایستاد ....
اللهم عجل لولیک الفرج
×××××××××××××
نویسنده: زهرا
آرشیو
لینکدونی
پیوندها
جستجو
امکانات سایت